VZNIK

Firma Technomont s.r.o. bola založená v roku 2000 transformáciou z predošlej podnikateľskej formy - fyzickej osoby jej konateľa pána Vincenta Dubca.

ČINNOSŤ

Činnosť firmy je orientovaná na priemyselný sektor v oblasti oceľových konštrukcií, technologických zariadení, vyhradených tlakových zariadení a potrubných systémov, vyhradených zdvíhacích zariadení - formou dodávateľských činností montážnych činností. Firma má pracovníkov vybavených potrebnými školeniami a oprávneniami pre prácu v atómových elektrárňach Mochovce a Bohunice.

FIREMNÁ STRATÉGIA

Firma bola založená so zámerom ponúkať svoje služby s kapacitou cca 30 kvalifikovaných pracovníkov.

Hlavné zásady stratégie :

- Firma v pozícii zhotoviteľa garantuje kvalitatívne požiadavky na svoje dodávky a garantuje dohodnuté zmluvné ustanovenia.
- Vzťah firmy k zamestnancom je cieleným prístupom vytvoriť vzájomnú dôveru, umožňujúcu každému uplatniť sa vo firme odborne i ľudsky.
- Vo vzťahu zamestnanci voči firme dosiahnuť osobnú spoluzodpovednosť za chod, prosperitu a dobré meno firmy.