Oceľové konštrukcie

- haly a budovy

     - skladové

     - výrobné

     - jednoúčelové

     - rekonštrukcia a opravy hál

- stožiare

     - priehradové telekomunikačné

     - meteorologické

     - monorúrové

     - zosilnenia jestvujúcich stožiarov

- strešné konštrukcie

     - väzníky budov a hál

     - konštrukcie krovov

     - nadstavby obytných domov

     - prestrešenia tribún

     -  kostolné veže

     - prístrešky čerpacích staníc pohonných hmôt

     - atiky

 

- oplechovanie hál a prístreškov

- anténne nosiče, výložníky, káblové lávky

- výložníky na stožiare verejného osvetlenia D=60mm L max.3m
- technologické, obslužné, prístavné plošiny

- kotvenie stožiarov, kotevné rošty

- rebríky prístupové, protipožiarne, s ochrannými košmi

- nájazdové rampy

- vtokové hradidlá vodohospodárskych diel

- potrubné energetické a dopravné mosty, potrubné lávky
- veľkokapacitné zásobníky a silá
- žeriavové dráhy a podvesné drážky demagov

- protihlukové steny

- priemyselné dvere a brány

- zábradlia a oplotenia 

- oceľové schodiská

     - priemyselné s pororoštami

     - pre kúpaliská a tobogány

     - točité

     - interiérové